Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak a Georgius Aranka Társaság adatkezelési tevékenységéről ad tájékoztatást. A Georgius Aranka Társaság az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

1. Az adatkezelő adatai:

Georgius Aranka Társaság
Székhely: 400306 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Ion Ghica utca 12. szám
Adószám (CUI/CIF): 16329973
Telefonszám: +40 264 597 251
Elektronikus levélcím: georgiusaranka@yahoo.com

2. Meghatározások:

Személyes adatok: Bármilyen azonosított vagy azonosíthatatlan természetes személyre vonatkozó adat. Azonosíthatónak tekinthető egy személy, ha direkt vagy indirekt módon azonosítható, azaz különösen név, azonosító szám, tartózkodási helyre vonatkozó adatok, on-line azonosító alapján vagy egy vagy több sajátos elem, úgymint fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi jellemzői alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: A személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, számítógépes rendszer használatával vagy anélkül, úgymint gyűjtés, felvétel, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy megváltoztatás, konzultálás, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy bármilyen más módon nyilvánosságra hozás, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés.

Adatkezelő: Természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes jellegű adatok feldolgozásának célját és eszközét.

Hozzájárulás: Az érintett személy szabad akaratának a kinyilvánítása, azaz az érintett megfelelően tájékoztatott, félreérthetetlenül beleegyezik egy nyilatkozat vagy más egyértelmű gesztus által abba, hogy személyes adatait feldolgozzák.

A személyes adatok biztonságának a megszegése: Az adatbiztonság véletlen vagy törvénytelen módon történő megszegése, mely a tárolt vagy feldolgozott személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását vagy engedély nélküli nyilvánosságra hozatalát okozza; az adatbiztonság megszegésének minősül az adatokhoz való engedély nélküli hozzáférés is.

Alapelvek: A személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelésére vonatkozó alapelvek.

3. A Georgius Aranka Társaság adatkezelési alapelvei:

A Georgius Aranka Társaságadatkezelési tevékenységei önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A Társaság a személyes adatok kezelése során az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elvek alapján jár el:

  • A személyes jellegű adatok kezelése törvényes, méltányos és átlátható módon történik. Kérésre adatokat szolgáltatunk a feldolgozásukra vonatkozóan.
  • Személyes adatokat jól meghatározott, explicit és legitim célokra gyűjtünk, kezelünk.
  • Csak a megfelelő mennyiségű, releváns és szükséges adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel. Az adatkezelési tevékenységeink megfelelnek azoknak a céloknak, amelyekből ezeket az adatokat összegyűjtöttük; az adatokat utólag más célokra nem használjuk fel. Az összegyűjtött adatokat csak a szükséges vagy a törvény által előírt ideig tároljuk, és az együttműködés, tagság megszűnésekor vagy kérésre töröljük azokat.
  • A feldolgozott adatok pontosak, teljesek és aktualizáltak.
  • A személyes adatok feldolgozási módja és tárolása biztosítja az adatok biztonságát.

Ezek az Alapelvek valamennyi eszközre vonatkoznak, melyeken keresztül a Georgius Aranka Társaság által működtetett összes weblap elérhető. Amennyiben nem értenek egyet az oldal felhasználási feltételeivel (melyeket a jelen dokumentum tartalmaz), kérjük, hogy ne használják ezen weblapokat.

4. Az adatkezelés célja:

Hírlevelekre, tájékoztatókra való feliratkozás esetén: tájékoztató anyagok küldése a Georgius Aranka Társaság aktivitásával kapcsolatosan, beleértve hírek, meghívók. Az így küldött anyagok linkeket tartalmazhatnak, amelyek megnyitásával járó adatfeldolgozási tevékenység a linket tartalmazó honlap, közösségi média adatvédelmi szabályozása szerint történik.

Az aranka.anyanyelvapolo.hu domainnéven tárolt honlap használatához szükséges adatkezelési tevékenység: például sütik (cookie), a honlap-látogatási szokások vizsgálata, valamint külön hozzájárulás alapján, a honlapböngésző tevékenység feltérképezése. Süti szabályzatunk ide kattintva olvasható.

A tagsági jogviszonnyal összefüggésben: a tagsági jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése, az anyanyelvápolás különböző célcsoportjainak kialakítása, differenciált események szervezése. Mindezen személyes adatok kezelése a tagsági jogviszony megszűnéséig tart. Az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását csak úgy vonhatja vissza a tag, ha a tagsági jogviszonyát is megszünteti.

A Georgius Aranka Társasághoz köthető rendezvények esetén: a rendezvényre vonatkozó jelentkezésekben megadott azonosítási és kapcsolattartási személyes adatok kezelése a rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges. A Társaság a rendezvényein fényképeket, kép- és hangfelvételeket készít, ennek célja a rendezvények, illetve a Szövetség működésének dokumentálása, szakmai előadások rögzítése, résztvevők/versenyzők bemutatása. A jelentkezések tartalmazzák a felvételek készítésére vonatkozó hozzájárulást. A felvételek a Társaság „életének” dokumentálása keretében határozatlan ideig megőrzésre kerülnek, illetve egyes részletek megjelennek a Társaság internetes oldalán, illetve a közösségi oldalain. Az érintett személy azonban kérheti az elektronikus úton nyilvánosságra hozott felvétel elérhetetlenné tételét.

5. Kezelt személyes adatok:

Hírlevélre, tájékoztató listákra történő feliratkozás esetén: a Társaság a tömeges levélküldéshez (pl. eseménymeghívók) a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) nevű, amerikai szerverről működő hírlevél szolgáltatást használja. A rendszerben tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, elektronikus levélcím.

Az aranka.anyanyelvapolo.hu honlap használata során kezelt személyes adatok: IP cím látogatás időpontja, „sütik” (cookie-k); a weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket a Georgius Aranka Társaság semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne. A honlapon elhelyezett linkekre, beleértve a közösségi oldalak által biztosított „Tetszik” kiegészítő gombra való kattintás során a látogató átvándorol az illető honlapra. Az utóbbi honlap által történő adatkezelés az illető honlap adatvédelmi szabályzata szerint történik.

A tagsági jogviszonnyal összefüggésben: a Társaság a tagról az azonosításhoz szükséges adatokat (név, születési év), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (kapcsolattartási cím, elektronikus cím, telefonszám) kezeli. A Társaság továbbá adatokat kezel a tag foglalkozásáról, munkahelyéről, illetve tanuló esetén az oktatási intézményről.

A Georgius Aranka Társasághoz köthető rendezvények esetén: a résztvevőkről készült fényképek, regisztrációs adatok.

6. Az érintett személyt megillető jogok:

Az érintett személy tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli, valamint másolatot kérhet a kezelt személyes adatokról. Az érintett személy kérheti a kezelt adatok helyesbítését (pontosítását, módosítását). Az érintett személy kérheti a kezelt személyes adat törlését, amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt, illetve amennyiben az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt.

Az érintett személy a rendelkezési és hozzáférési jogait gyakorolhatja:

  • elektronikus úton, a georgiusaranka@yahoo.com címen;
  • írásban, a Társaság levelezési címére (400079 Kolozsvár, I. C. Bratianu u. 26. sz.) küldött levélben.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben alapos kétség merül fel a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. A Társaság az érintett személy kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a Társaság tájékoztatást ad a megtagadás indokairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

7. Jogorvoslat, panasz:

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, a GDPR 77. cikke értelmében panaszt tehet a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (www.dataprotection.ro). Továbbá, a GDPR 79. cikke értelmében, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében, megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást a román törvények szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtását megelőzően a Georgius Aranka Társasághoz forduljon, és az adatkezelést érintő problémát nála is jelezze.